Beschikking marktwaardige e.a. houtsoorten – S.B. 2000 no. 208

Artikel nr: 
S.B. 2000 no. 208

Artikel type: 
Artikelen

Onderwerp: 
Beschikking marktwaardige e.a. houtsoorten

Type artikel: 
Staatsbesluit


Datum Inwerkingstreding: 
17-02-2000

Datum Ondertekening: 
17-02-2000


Ministerie: 
Natuurlijke Hulpbronnen

Rechtsgebied: 
Algemeen

Publicatie: 
Anders /Inhoud: 

Beschikking van de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen van 17 februari 2000 no.208 ter uitvoering van artikel 14 van de Wet Bosbeheer (S.B. 1992 no. 80)
(Beschikking marktwaardige e.a. houtsoorten)

DE MINISTER VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN,

Gehoord:
a. de Directeur Grondbeheer;
b. het Hoofd van de Dienst Bosbeheer;
c. de Algemeen Directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht.

GELET OP:

1. artikel 14 van de Wet Bosbeheer (SB. 1992 no. 80);
2. de beslissing van de Raad van Ministers van 9 januari 2000 (missive van de Vice-president, Voorzirter van de Raad van Ministers van. 10 januari 2000 no. 04/R.v.M).

OVERWEGENDE:

dat ter uitvoering van artikel 14 van de Wet Bosbeheer (S.B. 1992 no. 80) het nodig is nadere voorschriften met betrekking tot de aanwij-zing van marktwaardige en mogelijk marktwaardige houtsoorten vast te stellen, alsook de houtsoorten waarvan de veiling verboden is, de minimum stamdiameter voor bepaalde houtsoorten, waar beneden geen veiling van exemplaren van deze soorten mag geschieden en het verbie-den dan wel aan beperkende voorwaarden binden van het kappen van bepaalde houtsoorten.

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1

Vast te stellen nadere voorschriften ter uitvoering van artikel 14 van de Wet Bosbeheer (S.B. 1992 no. 80);

Artikel 2

Houtsoorten worden onderscheiden in:
Categorie A: marktwaardige houtsoorten;. Categorie B: mogelijk marktwaardige houtsoorten;.
Categorie C: houtsoorten waarvan de veiling verboden is.

Artikel 3

1. Marktwaardige bomen zijn bomen van marktwaardige houtsoorten die gegeven een bepaalde minimum diameter, minimum vorm en conditie op commerciele gronden oogstbaar worden geacht.
2. De minimum diameter, waar beneden geen veiling van exemplaren van categorie A mag geschieden, is 35 cm.
Indien het assortment paalhout betreft kan op schriftelijk verzoek van de concessionaris ontheffing van deze vastgestelde minimum diameter door het Hoofd van de Dienst Bosbeheer worden verleend.
3. Een boom van categorie A wordt qua vorm oogstbaar geacht als het een niet vertakt stamstuk heeft van tenminste 8 meter.
Het stamstuk mag voor de kwalificatie marktwaardig ten hoogste 20 % afwijken van een rechte lijn.
4. Voorts wordt een boom van categorie A qua conditie marktwaardig geacht als niet meer dan 20% van het stamvolume door houtbeschadigende micro-organismen is aangetast of anderzijds in een dergelijke mate is beschadigd.
Bomen van categorie A die volgens het kapplan voor kap zijn aangeduid dienen met inachtneming van de eisen, genoemd in lid 2 steeds geoogst te worden.
In geval deze bomen niet geoogst worden, is de concessionaris een vergoe-ding als genoemd in artikel 33 lid 1 van de Wet Bosbeheer verschuldigd.
6. Een lijst van de marktwaardige houtsoorten, categorie A, wordt als bijlage behorende aan deze beschikking toegevoegd.

Artikel 4

1. Mogelijk marktwaardige houtsoorten, categorie B, zijn houtsoorten met beperkte commerciele mogelijkheden.
1. De minimum diameter waar beneden geen veiling van bomen van categorie B mag geschieden is 35 cm.
2. Concessionarissen zijn bij niet veiling van bomen van categorie B niet gehouden de vergoeding als genoemd in artikel 33 lid 1 van Wet Bosbeheer te voldoen.
3. Mogelijk marktwaardige houtsoorten zijn alle overige, niet in de catego-rieen A en C genoemde houtsoorten.

Artikel 5

De houtsoorten waarvan de veiling verboden is, behoudens specifieke ontheffing van het Hoofd van de Dienst Bosbeheer, zijn vermeld in een lijst, categorie C, welke als bijlage behorende aan deze beschikking is aangehecht.

Artikel 6

Op gronden, waarop krachtens de Agrarische Wet of het Decreet uitgifte Domeingrond enig zakelijk recht is gevestigd geldt geen minimum diameter voor de veiling.

Artikel 7

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op eenmaal leeg te kappen bos
en gebieden die voor bosverbetering en bosverjonging in aanmerking komen.

Artikel 8

1. Te bepalen dat deze beschikking, welke als “Beschikking marktwaardige e.a. houtsoorten” kan worden aangehaald met bijbehorende bijlage in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt geplaatst en in werking treedt met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking;
2. Afschrift van deze beschikking te zenden aan de Directeur Grondbeheer, de Directeur van Financien, het Hoofd van de Dienst Bosbeheer, de Algemeen Directeur van de Sticking voor Bosbeheer en Bostoezicht en de Rekenkamer van Suriname.

Paramaribo, de 17 februari 2000 L.A.E. ALIBUX

Uitgegeven te Paramaribo, de 14e april 2000. De Minister van Binnenlandse Zaken,

S.W. KERTOIDJOJO.