Besluit Onshore, Wayambo Gebied

Artikel nr: 
Besluit Onshore, Wayambo Gebied

Artikel type: 
Beleidsartikel

Onderwerp: 
Besluit Onshore, Wayambo Gebied


Datum Inwerkingstreding: 
22-08-2000

Datum Ondertekening: 
21-08-2000

Datum Totstandkoming wet / verdrag / regels / beleid: 
31-07-2000


Ministerie: 
Binnenlandse Zaken

Rechtsgebied: 
Ruimtelijke ordening en milieu

Publicatie: 
Staatsblad / Ministerie /Inhoud: 

Besluit Onshore, Wayambo Gebied

STAATSBESLUIT van 31 juli 2000 ter uitvoering van artikel 65 lid 2 van het “Decreet Mijnbouw” (S.B. 1986 no. 28) en van artikel 9 leden 2,5,6 en 7 van de “Petroleumwet 1990” (S.B. 1991 no. 7). (Besluit Onshore, Wayambo Gebied).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 65 lid 2 van het “Decreet Mijnbouw” (S.B. 1986 no. 28) en van de artikel 9 leden 2,5,6 en 7 van de “Petroleumwet 1990” (S.B. 1991 no. 7) het nodig is het volgende vast te stellen;

Algemene Bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Staatsbesluit wordt verstaan onder:
a. Staatsonderneming: de Staatsondememing zoals nader
omschreven in de “Petroleumwet 1990” aan welke Staats-onderneming ingevolge het Decreet E-8B van 11 mei 1981 de betreffende mijnbouw-rechten zijn verleend.

b. ContrACTOr: de ContrACTOr zoals nader omschreven in de “Petroleumwet 1990” met wie de Staatsonderneming, als hierboven genoemd, de dato 15 maart 2000 een petroleum-overeenkomst, in de zin van de “Petroleumwet 1990”, is aangegaan.

Royalty

Artikel 2

De door de Staatsonderneming verschuldigde royalty, als bedoeld in artikel 65 lid 2 van het “Decreet Mijnbouw” bedraagt ten aanzien van het concessiegebied omschreven in de petroleumovereenkomst genoemd in artikel 1 onder b, 3% van de brutoproduktie. Onder brutoproduktie wordt verstaan de totale produktie van petroleum in bedoeld concessiegebied beschreven in de petroleumovereenkomst, met uitzondering van water, sedimenten en alle petroleum die gebruikt is tijdens de petroleumwerkzaamheden.

Oppervlakrecht

Artikel 3

Ingevolge artikel 9 lid 2 van de “Petroleumwet 1990” zal de Staatsonderneming in het geheel zijn ontheven van de betaling van het oppervlakterecht als bedoeld in artikel 63 van het “Decreet Mijnbouw”

Statistiek- en Consentrecht

Artikel 4

1. Ter uitvoering van artikel 9 lid 6 van de “Petroleumwet 1990”, zal het door de Staatsonderneming verschuldigde
15 maart 2000 een petroleumovereenkomst hebben getekend en slechts betrekking heeft op dat deel van de onshore concessie van Staatsolie die bij partijen bekend is als het Wayombo Gebied.

Paramaribo, 31juli 2000,

J.A.WIJDENBOSCH.

BIJLAGE behorende bij het Staatsbesluit van 31 juli 2000 ter uitvoering van artikel 65 lid 2 van het “Decreet Mijnbouw” (S.B. 1986 no. 28) en van artikel 9 leden 2, 5,6 en 7 van de “Petroleumwet 1990” (S.B. 1991 no. 7). (Beshiit Onshore, Wayombo Gebied)

De in artikel 9 leden 3 en 4 van de “Petroleumwet 1990” bedoelde niet van in – en uitvoerrechten uitgesloten goederen zijn:
1. voedingsmiddelen en al dan niet alcoholhoudende dranken voor menselijke consumptie.
2. brandsioffen en smeermiddelen.
3. hout en houtprodukten.
4. textielstoffen, textielwaren, kleding en schoeisel met uitzondering van die welke bij de petroleumwerkzaam-heden plegen te worden gebruikt.
5. tuurwapens en ammunitie daarvoor.
6. kantoormeubelen.
7. ongebruikte airco’s, andere dan voor bedrijfsruimten.
8. kruit en springstoffen met uitzondering van die welke
bij de petroleumwerkzaamheden plegen te worden gebruikt.
9. sport- en pleziervaartuigen en motoren daarvan.
10. ongebruikte meubelen en andere al dan niet mechanische toestellen en apparaten.

STAATSBESLUIT van 31 juli 2000 ter uitvoering van artikel 65 lid 2 van het “Decreet Mijnbouw” (S.B. 1986 no. 28) en van artikel 9 leden 2,5,6 en 7 van de “Petroleumwet 1990” (S.B. 1991 no. 7). (Besluit Onshore, Wayombo Gebied).

NOTA VAN TOELICHTING:

Op 15 maart 2000 heeft Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (“Staatsolie”) overeenkomstig artikel 5 van de “Petroleumwet 1990′ (S.B. 1991 no. 7) een petroleumovereenkomst, betreffende een deel van haar onshore concessie, getekend met Koch Exploration International B.V. (“ContrACTOr”), welk gebied verder door partijen bekend staat als het “Wayombo Gebied” en nader is omschreven in de onderhavige petroleumovereenkomst.

Ter uitvoering van artikel 65 lid 2 van het “Decreet Mijnbouw” (S.B. 1986 no. 28) en van artikel 9 leden 2, 5,6 en 7 van de “Petroleumwet 1990” (S.B. 1991 no. 7) zijn in dit Staatsbesluit enige noodzakelijke faciliteiten opgenomen voor Staatsolie en de ContrACTOr die ten behoeve van de Staatsonderneming petroleumwerkzaamheden verricht.
Deze faciliteiten, die grotendeels reeds van toepassing waren in voorgaande petroleumovereenkomsten/decreten en die nu niet meer in de “Petroleumwet 1990” zijn opgenomen, dienen alsnog bij Staatsbesluit te worden geregeld.

De Staat komt vermelde ondernemers die in het kader van de uitvoering van petroleumwerkzaamheden grote geldbedragen dienen te besteden, met deze faciliteiten enigszins tegemoet. Ten overvloede zij vermeld dat dit Staatsbesluit uitsluitend van toepassing is op Staatsolie en de ContrACTOr die op statistiek- en consentrecht ter zake van de invoer en uitvoer van goederen in onderhavig concessiegebied, in enig kalenderjaar het equivalent van 300.000 (driehonderdduizend) United States dollars niet te boven gaan.
Ten aanzien van de ContrACTOr, is het bepaalde in lid 1 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het in lid 1 genoemd maximum bedrag per petroleumovereenkomst zal gelden, voor de duur daarvan.

Artikel 5

1. Ingevolge artikel 9 lid 7 van de “Petroleumwet 1990” zal de Staatsonderneming zijn ontheven van de betaling van het verschuldigde statistiek- en consentrecht terzake van de export van petroleum in het kader van de terugbetaling van geleende en andere fondsen bestemd voor de uitvoering van de petroleumovereenkomst als bedoeld in artikel 1 onder b.
2. Ten aanzien van de ContrACTOr is het bepaalde in lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Invoer- en uitvoerrechten

Artikel 6

Van de vrijstelling van invoer- en uitvoerrechten als bedoeld in artikel 9 leden 3 en 4 van de “Petroleumwet 1990” zijn uitgesloten de goederen vermeld in de aan dit Staatsbesluit gehechte bijlage, welke bijlage deel uitmaakt van dit Staatsbesluit.

Slotbepalingen

Artikel 7

1. Dit Staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging.
3. De Minister belast met de zorg voor het algemeen beheer van alle staatsgelden en het toezicht op de richtige besteding daarvan en de Minister belast met de zorg voor de regelen omtrent de opsporing en ontginning van delfstoffen en van koolwaterstoffen dragen zorg voor de uitvoering van dit Staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 31ste juli 2000.
J.A.WIJDENBOSCH.

Uitgegeven te Paramaribo, de 21ste augustus 2000. De Minister van Binnenlandse Zaken,
U. JOELLA – SEWNUNDUN.