Hinderwet – S.B. 2001 no. 63

Artikel nr: 
S.B. 2001 no. 63

Artikel type: 
Wetten

Onderwerp: 
Hinderwet

Type artikel: 
Staatsbesluit


Datum Inwerkingstreding: 
08-10-2018

Datum Ondertekening: 
08-10-2018

Datum Totstandkoming wet / verdrag / regels / beleid: 
08-10-2018


Ministerie: 
Ruimtelijke Ordening, Grondbeheer en Bosbeleid

Publicatie: 
Staatsblad /Inhoud: 

WET van 8 oktober 2001 tot nadere wijziging van de “Hinderwet” (G.B.1930 no.64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.1972 no.96).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de “Hinderwet” (G.B.1930 no.64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.1972 no.96) nader te wijzigen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande wet:
ARTIKEL I
In de “Hinderwet” (G.B.1930 no.64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.1972 no.96) worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. In artikel 15 sub a wordt de zinsnede “vijfhonderd gulden” vervangen door: Sf. 400.000,–(vierhonderdduizend gulden);

In artikel 15 sub b wordt de zinsnede “honderd gulden” vervangen door: Sf.80.000,– (tachtigduizend gulden);
In artikei 16 wordt onder nummering van de alinea’s tot leden de volgende wijzigingen aangebracht;
in lid 1 wordt de zinsnede “zeshonderd gulden” vervangen door Sf.500.000,– (vijhonderd-duizend gulden);
in lid 2 wordt de zinsnede “driehonderd gulden” vervangen door: Sf.250.000,– (tweehonderd en vijftigduizend gulden).

ARTKEL II
Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.
De Minister van Justitie en Politie is belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 8 ste oktober 2001.

R.R.VENETIAAN.

Uitgegeven te Paramaribo, de 19e oktober 2001. De Minister van Binnenlandse Zaken,

U. JOELLA – SE WNUNDUN.

WET van 8 oktober 2001 tot nadere wijziging van de “Hinderwet (G.B. 1930 no.64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.1972 no.96).

MEMORIE VAN TOELICHTING

Vanwege de toename van de kosten van de Overheid ter naleving van deze wettelijke regeling en mede gelet op het feit dat de strafbepalingen de afgelopen jaren niet synchroon zijn aangepast aan de veranderde economische en maatschappelijke omstandigheden, is het thans noodzakelijk deze aan te passen.
Deze wet strekt daartoe.

Paramaribo, 8 oktober 2001. RJLVENETIAAN.