Jachtbesluit 2009

Artikel nr: 
S.B. 2002 no. 16

Artikel type: 
Artikelen

Onderwerp: 
Jachtbesluit

Type artikel: 
Wet


Datum Inwerkingstreding: 
12-02-2009

Datum Ondertekening: 
12-02-2009

Datum Totstandkoming wet / verdrag / regels / beleid: 
12-02-2009


Ministerie: 
Ruimtelijke Ordening, Grondbeheer en Bosbeleid

Rechtsgebied: 
Ruimtelijke ordening en milieu

Publicatie: 
Staatsblad /Inhoud: 

S.B. 2002 no. 16
Jachtbesluit
STAATSBESLUIT van 12 februari 2009 , houdende regels ter uitvoering van artikel 2 lid 3 van het Jachtbesluit 2002 ( S.B.2002 no. 116) (Jachtbesluit 2009).
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
Overwegende dat – ter uitvoering van artikel 2 lid 3 van het Jachtbesluit 2002 (S.B. 2002 no.116) – het nodig is het volgende vast te stellen.
Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid Staatsbesluit.

ARTIKEL I

LA. In artikel 2 lid 3 van het Jachtbesluit 2002 (S.B. 2002 no. 116 wordt in Bijlage III bij de soort twa twa ( Oryzoborus crassirostris) de zin : “Geheel jaar gesloten gedurende 5 jaar na inwerkingtreding van dit Jachtbesluit, daarna valt deze soort onder beschermende soort” vervangen door de navolgende zin: “Geheel jaar gesloten tot en met 31 december 2013, waarna deze soort zal vallen onder beschermde diersoort”.
LB. In de Nota van Toelichting van het Jachtbesluit 2002 ( S.B. 2002 no.l 16) komt bij de artikelsgewijze toelichting van artikel 2 voor de twa twa (Oryzoborus crassirostris) de toelichting beginnende met ” Aangezien ” tot en met “krijgt” te vervallen en vervangen door de hierna volgende toelichting.
Voor het beschermen van de populatie van de twa twa is het van belang dat de vangst in het wild gedurende het gehele jaar verboden wordt. Er geldt dus een totaal verbod op de vangst van de twa twa tot en met 31 december 2013. Hierdoor kan de populatie van de twa twa in het wild toenemen.

ARTIKEL II

1. Dit staatsbesluit kan worden aangehaald als: Jachtbesluit 2009.
2. Dit Staatsbesluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging in het Staatsblad van de Republiek Suriname.
3. De Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is belast met de uitvoering van dit staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de 12e februari 2009,

R.R. VENETIAAN

Uitgegeven te Paramaribo, de 16e februari 2009 De Minister van Binnenlandse Zaken,

M.S.H. HASSANKHAN

STAATSBESLUIT van 12 februari 2009 , houdende regels ter uitvoering van artikel 2 lid 3 van het Jachtbesluit 2002 ( S.B. 2002 no. 116) (Jachtbesluit 2009).
NOTA VAN TOELICHTING
Algemene beschouwingen
Het is van belang om de in het wild voorkomende twa twa’s te beschermen door de toegestane vangsttijden gedurende het gehele jaar door te sluiten. Op deze wijze kan derhalve ervoor worden gezorgd dat de populatie van de in het wild voorkomende twa twa’s wordt beschermd en deze kan toenemen.
Van belang is het ook dat geen strafrechtelijke sancties en boeten worden gekoppeld aan de normale kweek van de twa twa door de verschillende kwekers in stad, districten en binnenland. Daarom is het van belang dat de twa twa de status van “Kooidiersoort” zoals vermeld wordt in de Jachtwet 1954 en het Jachtbesluit 2002 behoudt.
Artikelsgewijze toelichting.

ARTIKEL I

In artikel I A wordt aangegeven dat de vangst van de twa twa gedurende het gehele jaar door wordt gesloten tot en met het jaar2013.
Met deze regeling wordt ervoor gezorgd dat de in het wild voorkomende twa twa’s worden beschermd en de populatie kan toenemen.
Artikel IB geeft een toelichting aan van de wijziging van artikel 1A.
Er wordt afgeweken van de kwalificatie van de twa twa als ” beschermde soort” , omdat deze benaming niet voorkomt in de Jachtwet 1954 of het Jachtbesluit zelf. Hierdoor blijft de twa twa in de categorie van kooidiersoort welke wel wordt genoemd in voornoemde Jachtwet en het Jachtbesluit.
Belangrijk is dat enerzijds de populatie in het wild wordt beschermd en anderzijds de kwekers in stad, distrikten en binnenland niet worden geconfronteerd met strafrechtelijke sancties en boeten.

ARTIKEL II

In artikel II wordt de naamgeving vermeld, de publicatie, alsook het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, welke als verantwoordelijke wordt aangewezen voor dit besluit.

Paramaribo, 12 februari 2009,

R.R. Venetiaan

R. R. VENETIAAN