Milieuzaken

Uw bedrijf en het milieu
Algemene milieuregels – De meeste ondernemers belasten het milieu niet of weinig.
Zij moeten zich houden aan de algemene milieuregels.
Klik hier voor meer informatie >>

Milieu-hygiënische verklaring voor grond alleen nog na vooronderzoek
Milieu-hygiënische verklaringen voor grond mogen pas worden opgesteld nadat een vooronderzoek is uitgevoerd.
Klik hier voor meer informatie >>

Veiligheid, gezondheid, economie en milieu bij import en export
Importeert of exporteert u goederen?
Dan moet u zich houden aan wetgeving op het gebied van (product) veiligheid, gezondheid, economie en milieu.
Klik hier voor meer informatie >>

Omgevingsvergunning of melding milieubeheer
Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels. Zo zijn er regels voor bijvoorbeeld hoeveel geluid uw bedrijf maakt en het opwekken van energie.
Klik hier voor meer informatie >>

Verontreiniging, sanering of onderzoek van de bodem
Verontreiniging of aantasting van de bodem moet u melden bij uw Districts Commisaris die op har beurt weer de nodige adviezen inroept van het NIMOS.
Handelingen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten moet u ook melden. Dit zijn handelingen die kunnen leiden tot erosie, verdichting of verzilting van de bodem. Heeft u een mestbassin voor dunne mest? En blijkt de bodem bij uw bedrijf verontreinigd of aangetast? Dan moet u dit melden bij het NIMOS. Als u de bodem gaat saneren, meldt u dat ook.
Klik hier voor meer informatie >>

Bouwvoorschriften
De eisen gaan over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid, energiezuinigheid en milieu.
Klik hier voor meer informatie >>

Starten met een duurzame bedrijfsvoering
Dat betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Klik hier voor meer informatie >>

Circulaire economie
Kunt u tegen bepaalde belemmeringen in de wet- en regelgeving aanlopen.
Klik hier voor meer informatie >>

Milieuvoorschriften bij het gebruik van oplosmiddelen
Bij bepaalde industriële activiteiten komen vluchtige organische stoffen (VOS) vrij die slecht zijn voor het milieu.
Klik hier voor meer informatie >>

Goederenvervoer bij import
U moet dan zelf bij de douaneaangifte doen. Check regels voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Bij import van goederen moet u zich houden aan wetgeving voor veiligheid.
Klik hier voor meer informatie >>