Over deze site

Milieurecht
Het milieurecht is een verzameling van verschillende wetten en regels die betrekking hebben op het beschermen van het leefmilieu. De milieuwetten geven regels voor het beschermen van bodem, lucht- en waterkwaliteit. Daarnaast zijn er regels voor aantasting van het landschap en het overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen.

In de Grondwet is opgenomen dat milieubescherming een taak van de overheid is. Dit grondrecht is vastgelegd in een aantal wetten, waarvan de Wet milieubeheer de belangrijkste vormt. Andere wetten zijn bijvoorbeeld de Wet geluidshinder, de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet.

In de milieuwetten zijn de instrumenten te vinden die gebruikt kunnen worden om het leefmilieu te beschermen en te verbeteren: milieukwaliteitseisen, milieuprogramma’s, vergunningen, algemene regels en handhaving. De milieuwetgeving geeft ook bevoegdheden aan overheden om bepaalde heffingen, bijdragen en schadevergoedingen te heffen (bijvoorbeeld energiebelasting en afvalstoffenbelastingen).

Op de website milieuwetten.com vindt u deze wetten, concept wetten en overige informatie aangaande het milieu en Suriname.