Algemeen

MINISTERIES / INSTANTIES ATM / BIZA / BUZA / J&P / MINOV / RGB / RO / NIMOS / SCF

Grondwet van de Republiek Suriname S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38
De Republiek Suriname is een democratische Staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden.

Relatie tot natuurbeheer
De natuurlijke hulpbronnen zijn eigendom van de Staat en moeten aangewend worden voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van Suriname. Er moeten daarbij condities gesteld worden ter bescherming van de natuur en behoud van het ecologisch evenwicht.

Surinaams Burgerlijk wetboek G.B. 1860 no. 4 en volgende wijzigingen
Het totaal der burgerlijke rechten die allen genieten die zich in Suriname bevinden

Relatie tot natuurbeheer
Grond en onroerend goed dat onbeheerd is of geen eigenaar heeft, is eigendom van de Staat. Registratie van eigendomsrecht en rechten bij onteigening in algemeen belang.

Wetboek van Strafrecht G.B. 1911 no. 1, gewijzigd bij S.B. 2002 no. 70
Van toepassing op iedereen die zich aan enig strafbaar feit schuldig maakt
Relatie tot natuurbeheer
Feiten zijn strafbaar uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling

Wet Regionale Organen S.B. 1989 no. 44, gewijzigd bij S.B. 2000 no. 54
Inrichting en bevoegdheden van de regionale organen.
Relatie tot natuurbeheer
Voorzieningen voor de sociaaleconomische ontwikkeling van een district, waaronder het natuurlijk milieu en woon- en leefklimaat.

Resolutie oprichting NIMOS S.B. 1998 no. 82
Instelling Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS)
Relatie tot natuurbeheer
Geven van adviezen aan de Regering over de daadwerkelijke uitvoering van het gehele milieubeleid en het voorbereiden en de controle op de uitvoering daarvan

Presidentieel Besluit PB 017/97
Instelling Nationale Milieuraad
Relatie tot natuurbeheer
Nationale Milieuraad ziet toe op bescherming van het milieu en aspecten van natuurbeheer en behoud.

Internationale/regionale verdragen en overeenkomsten waarbij Suriname partij is, onder meer:

Conventies op ecologisch gebied, biodiversiteit, natuurbeheer, milieuverontreiniging